POLITYKA PRYWATNOŚCI - AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest spółka: AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.O. Dane kontaktowe:

  1. Adres korespondencyjny: ul. Tomasza Zana 38, pok. 501, 20-601 Lublin
  2. Telefon kontaktowy: 81 5280303
  3. E-mail: info@aba.architekci.com

ZAKRES I CEL PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych, pozyskanych bezpośrednio, przetwarzamy dane następujących kategorii osób:

W szczególności są to dane identyfikujące oraz dane kontaktowe a w przypadku firm lub instytucji – dane ich przedstawicieli oraz osób wskazanych przez Klienta do kontaktu (telefony, adresy e-mail) a w przypadku danych specjalistów oraz pracowników – także informacje o kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym, posiadanych uprawnieniach oraz historii naszej współpracy. Możemy również przetwarzać inne dane, jeżeli jest to wymagane w danych okolicznościach przepisami prawa lub uzasadnionym prawnie interesem administratora – np. w odniesieniu do pracowników zakres i czas przetwarzania danych regulują przepisy prawa pracy, w przypadku realizacji zamówień publicznych – wymogi zapytania ofertowego oraz ustawy prawo zamówień publicznych W odniesieniu do realizacji zleceń –mogą to być także uzasadnione wymagania naszego Klienta (np. informacje, które musimy uzyskać i przekazać Klientowi w celu umożliwienia dostępu do placu budowy lub realizacji wymogów BHP).;

Dane wskazanych wyżej osób przetwarzamy w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia lub realizacji umowy oraz w celach kontaktowych.

Przetwarzamy również dane osób fizycznych, pozyskane w inny sposób, niż bezpośrednio od tych osób. W szczególności dotyczy to danych:

Zakres tak przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikujące, dane kontaktowe oraz informacje o reprezentowanej branży, specjalizacji oraz doświadczeniu zawodowym.

Nie przetwarzamy żadnych danych szczególnych kategorii (tzw. „danych wrażliwych”);

PODSTAWA PRZETWARZANIA

W zależności od sytuacji, przetwarzamy dane osobowe:

  1. W celu wykonania umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit b RODO – dotyczy to danych naszych Klientów, podwykonawców, pracowników i kontrahentów;
  2. W związku z realizacją obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c– na przykład w związku z treścią art. 22(1) Kodeksu pracy, w zakresie wymaganym przepisami prawa w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – w odniesieniu do dokumentów finansowych zawierających dane osobowe a także przepisów dotyczących zamówień publicznych.
  3. W związku z uzasadnionym prawnie interesem administratora – art. 6 ust. 1 lit. f – dotyczy to w szczególności utrzymywania kontaktu z klientami – w tym kontaktu w celach marketingowych oraz działań, zmierzających do ochrony przed roszczeniami, egzekucji należności.
  4. W oparciu o dobrowolną zgodę osoby, której dane są przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a– w sytuacjach, gdy zgoda taka będzie konieczna – np. w celu publikacji materiałów, zawierających wizerunek takiej osoby, umieszczenia danych osoby w przykładach realizacji, celem przekazania polecenia lub danych kontaktowych naszym partnerom, umieszczenia na liście referencyjnej.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą być:

  1. nasi Klienci – najczęściej są to inwestorzy, generalni wykonawcy lub wykonawcy inwestycji budowlanych
  2. nasi partnerzy – a w szczególności zaangażowani przez nas podwykonawcy;
  3. odpowiednie urzędy państwowe – w szczególności: Urzędy Skarbowe, ZUS, Organy Samorządu Terytorialnego, Sądy (w tym sądy wieczystoksięgowe), GUNB

W przypadku świadczenia usług na rzecz Klientów-cudzoziemców lub inwestycji, położonych za granicą, dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Polski lub Unii Europejskiej, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji postanowień umowy oraz wykonania obowiązków prawnych. Dodatkowo o każdym takim przypadku będziemy informowali osoby, których dane będą przekazywane za granicę odrębnie z uwzględnieniem szczegółowych informacji dotyczących konkretnego odbiorcy oraz celu, w jakim dane są przekazywane.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą być związane z umową lub czynnością, w związku z którą dane zostały pozyskane. Zasadniczo okres ten wynosi zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego 3 lub 10 lat. W niektórych sytuacjach okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów szczególnych – np. okres 6 lat dla dokumentów finansowych lub 50 lat dla dokumentów pracowniczych.

Nie później niż rok po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – trwale zniszczone;

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE PRZETWARZAMY ORAZ INNE INFORMACJE

Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dyspozycja zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych nie będzie skuteczna wobec danych niezbędnych nam do wykonania umowy lub danych, które jako administrator zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji zawartej umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz świadczenie przez nas usług lub współpracę (w przypadku danych partnerów handlowych).

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

powrót do strony głównej